**สามารถจองล่วงหน้าได้ไม่เกิน 7 วัน

   ว่าง    อยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ    มีการจอง
** จองได้ครั้งละ 1 ช่วงเวลา