ศูนย์กีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ ส่วนกิจการนักศึกษา

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

โทร.075 676 566 - 68

อีเมลล์ walailak.sport@gmail.com