สำหรับนักศึกษาและบุคลากรสามารถใช้รหัสนักศึกษา หรือ WUPASS เพื่อเข้าใช้งานโดยใช้รหัส 123456 แล้วทำการเปลี่ยนรหัส


ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน

ข้อมูลสำหรับการลงชื่อเข้าใช้
กรณี นศ/พนง กรอก รหัสนักศึกษา/รหัสพนักงาน หากไม่มีใส่ "-"
แนบบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน
ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน
1. ข้าพเจ้าจะปฎิบัติตนตามข้อบังคับและระเบียบของศูนย์กีฬาและสุขภาพ และของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด
2. ข้าพเจ้าจะไม่ประพฤติตนในทางที่ก่อให้เกิดอันตรายแบะเสื่อมเสียชื่อเสียงมหาวิทยาลัย
3. ข้าพเจ้าจะช่วยรักษาสนาม อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยและยินดีชดใช้โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ หากข้าพเข้าได้ทำสิ่งใดชำรุด สูญหาย
4. ข้าพเจ้ายอมรับสภาพว่าข้าพเจ้าเป็นเพียงผู้เข้ามาขอใช้บริการ ดังนั้นหากมีสมาชิกของมหาวิทยาลัยใช้สนาม/อุปกรณ์อยู่ ข้าพเจ้าจะไม่เข้าไปแทรกแซงหรือรบกวนอย่างเด็ดขาด
5. หากศูนย์กีฬา จำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่าย ข้าพเจ้ายินดีชำระตามระเบียบหรือประกาศที่เกิดขึ้น
ข้าพเจ้า ยืนยันการอ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานแล้ว