หลักเกณฑ์การใช้บริการสนาม อาคารกีฬา และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกประจำสนามกีฬา มหาวิทยาวลัยวลัยลักษณ์

โดยที่เห็นเป็นการสมควรกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สนามกีฬาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้วางข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สนามกีฬาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดังต่อไปนี้