ศูนย์กีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

“ เป็นศูนย์กีฬาชั้นนำภาคใต้ตอนบนที่ให้บริการด้านการส่งเสริมกีฬาและสุขภาพอย่างครบวงจรและทันสมัย ”

                ศูนย์กีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในฐานะศูนย์กีฬาของสถาบันศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดให้บริการตั้งแต่ปีพ.ศ.2547 – ปัจจุบัน เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมของทรัพยากรบุคคลทางด้านกีฬาและสุขภาพมีสถิติผู้ใช้บริการเติบในอัตราที่สูงขึ้นในระยะเวลา 5 ปี (ปี 2556 – 2561) มีสถิติผู้ใช้บริการสูงถึง 2 ล้านคน เฉลี่ยปีละ 4 แสนคนในปี 2560หลังจากที่มีการปรับปรุงพัฒนาสนามต่าง ๆ ที่ชำรุดและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มีสถิติผู้ใช้บริการจำนวน 450,000 คน สูงกว่าสถิติผู้ใช้บริการในปี 2556 ถึง 150,000 คน เห็นได้ว่าการให้บริการสนามกีฬาแก่ประชาคมนครศรีธรรมราชเติบโตอย่างต่อเนื่องในอัตราที่สูงขึ้นแบบก้าวกระโดด ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการคือความพร้อมของสนามต่าง ๆที่มีความหลากหลาย ผู้ใช้บริการสามารถเลือกเล่นกีฬาและออกกำลังกายได้ตามต้องการ และมีพื้นที่กว้างใหญ่รองรับการจัดแข่งขันกีฬาในระดับจังหวัดระดับชุมชน ทำให้ได้รับการยอมรับและสนใจเข้าใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ศูนย์กีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังเปิดให้บริการวิชาการด้านสุขภาพ เช่น บริการทดสอบสมรรถภาพทางกายให้แก่กลุ่มโรงเรียน หน่วยงานราชการ และภาคเอกชนโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและผู้มีประสบการณ์ทางด้านการส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ เปิดฝึกสอนทักษะทางกีฬาหลายชนิดให้แก่ชุมชน ได้แก่ กีฬาว่ายน้ำ เทนนิส ฟุตซอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ บาสเกตบอลเป็นต้น มีความสามารถในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติชนิดต่าง ๆ ในระดับสากลเช่น การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยและกีฬาบุคลากรคณะกรรมการการอุดมศึกษา และการจัดการแข่งขันกีฬาชนิดต่าง ๆ ตลอดเวลาที่มีการเปิดให้บริการ
                มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในฐานะสถาบันศึกษาของจังหวัดนครศรีธรรมราช เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ เนื่องจากมีสถิติผู้ใช้บริการเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีความสนใจที่มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น  จึงได้กำหนดแผนพัฒนาศูนย์กีฬาและสุขภาพของมหาวิทยาลัย ในยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านการกีฬาและสุขภาพ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมกีฬาและสุขภาพของประชาคมนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง ทั้งนี้ ได้ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างทางกายภาพศูนย์กีฬาและสุขภาพ ได้แก่ สระว่ายน้ำ สนามเทนนิส สนามฟุตบอลหญ้าเทียม สนามแบดมินตัน สนามบาสเกตบอล สนามเปตองและสนามอื่น ๆ อีกหลายสนามอย่างต่อเนื่องเสมอมา เพื่อให้เป็นพื้นที่สำหรับให้บริการด้านการออกกำลังกายและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาคมจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงในพื้นที่ภาคใต้ ทั้งยังส่งเสริมกีฬาที่มีการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้จากการชมการแข่งขัน การประกอบธุรกิจทางการกีฬา และต่อยอดสู่ธุรกิจการท่องเที่ยว สร้างความร่วมมือและสนับสนุนสโมสรกีฬาฟุตบอลของจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ สโมสร MUANGKHON WU FC และเป็นพื้นที่ในการเฟ้นหานักกีฬา สนับสนุนทรัพยากรบุคคล เป็นสถานที่ฝึกซ้อม และรองรับการจัดการแข่งขัน เป็นต้น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬา ฯ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและต่อยอดเพื่อความสำเร็จในอาชีพ
                การยกระดับศูนย์กีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สู่ศูนย์กีฬาชั้นนำภูมิภาค : ภาคใต้ เป็นเป้าหมายของมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านกายภาพ และด้านการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรทางด้านกีฬาและสุขภาพ มีการบูรณาการร่วมกับสำนักวิชาที่เปิดการเรียนการสอนทางด้านสุขภาพ รวมถึงการวิจัยและบริการวิชาการต่าง ๆ เพื่อร่วมกันสร้างเมืองกีฬาและสุขภาพของภาคใต้เพื่อให้บริการแก่ประชาคมได้อย่างทันสมัยและครบวงจร อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ความสำคัญคือ การรับมือกับสังคมผู้สูงอายุ ที่เป็นกลุ่มประชากรกำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของสังคมไทย การส่งเสริมสุขภาพชุมชนการวางแผนรองรับการให้บริการและองค์ความรู้กลุ่มผู้สูงอายุแก่ชุมชนและสังคม หวังเป็นอย่างยิ่งในอนาคตศูนย์กีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะสามารถให้บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี เช่น การกำหนดพื้นที่การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับสรีระผู้สูงอายุ การให้ความรู้เรื่องโภชนาการ การให้ความรู้เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น แต่ด้วยข้อจำกัดทางด้านงบประมาณทำให้ยังไม่สามารถดำเนินงานได้บรรลุเป้าที่กำหนด หากได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาศูนย์กีฬาและสุขภาพของมหาวิทยาลัยยกระดับสู่การเป็นศูนย์กีฬาชั้นนำภูมิภาค : ภาคใต้เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภาพทางกีฬาและสุขภาพรวมทั้งรองรับการการขยายตัวทางการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสุขภาพได้เป็นอย่างดีมุ่งพัฒนาสังคมสุขภาพที่ยั่งยืนของภาคใต้และมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาของประเทศไทย

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม

ข้อมูลสนาม

2 สนาม ไซส์ขนาด 33 x 53 เมตร หรือ 1,749 ตารางเมตร 

ช่วงเวลา เปิด-ปิด ให้บริการ

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 16.30 - 20.30 น.

หยุด วันเสาร์-อาทิตย์ เเละวันหยุดนักขัตฤกษ์

ระเบียบการให้บริการ

1. ห้ามสูบบุหรี่บริเวณสนามฟุตซอล

2. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาในสนาม

3. ห้ามทิ้งขยะบริเวณสนาม เเละรักษาความสะอาด

4. ห้ามนำเเอลกอฮอล์หรือสิ่งเสพติดเข้ามาในสนามโดยเด็ดขาด

5. ห้ามพกพาอาวุธหรือวัตถุอันตรายเข้าในสนามโดยเด็ดขาด


ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูเเลสนาม

 

น.ส.โสรายา อาลิแอ 
เบอร์โทร : 062-235-4655
Email : sorayamayaliair@gmail.com

สนามแบดมินตัน ( Badminton Court)

 

สนามเทนนิส

ข้อมูลสนาม

สนามกีฬาเทนนิส 8 สนาม พื้นอะคริลิค ระดับมาตรฐานแข่งขัน สามารถเล่นและรองรับการแข่งขันได้ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน พร้อมสถานที่เฉพาะสำหรับฝึกตี (Knock Board)

ช่วงเวลา เปิด-ปิด ให้บริการ

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 08.30 – 21.00 น. 

หยุด วันเสาร์-อาทิตย์ เเละวันหยุดนักขัตฤกษ์

ระเบียบการให้บริการ

1. ห้ามสูบบุหรี่บริเวณสนามเทนนิส

2. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาในสนาม

3. ห้ามทิ้งขยะบริเวณสนาม เเละรักษาความสะอาด

4. ห้ามนำเเอลกอฮอล์หรือสิ่งเสพติดเข้ามาในสนามโดยเด็ดขาด

5. ห้ามพกพาอาวุธหรือวัตถุอันตรายเข้าในสนามโดยเด็ดขาด


ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูเเลสนาม

 

นางสาวสุนันฑา ศรีเอียด

โทรศัพท์  : 0-7547-6566 

E-mail : ssunanta@wu.ac.th

สนามฟุตซอลกลางแจ้ง

ข้อมูลสนาม

 

ช่วงเวลา เปิด-ปิด ให้บริการ

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 16.30 - 20.30 น.

หยุด วันเสาร์-อาทิตย์ เเละวันหยุดนักขัตฤกษ์

ระเบียบการให้บริการ

1. ห้ามสูบบุหรี่บริเวณสนาม

2. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาในสนาม

3. ห้ามทิ้งขยะบริเวณสนาม เเละรักษาความสะอาด

4. ห้ามนำเเอลกอฮอล์หรือสิ่งเสพติดเข้ามาในสนามโดยเด็ดขาด

5. ห้ามพกพาอาวุธหรือวัตถุอันตรายเข้าในสนามโดยเด็ดขาด


ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูเเลสนาม

สนามฟุตซอลในร่ม

ข้อมูลสนาม

1. สนามแบดมินตัน 4 สนาม

2. สนามวอลเลย์บอล 1 สนาม

3. สนามเปตอง 10 สนาม

4. ห้องฟิตเนต 1 ห้อง

ช่วงเวลา เปิด-ปิด ให้บริการ

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 15..0 - 21.00 น.

หยุด วันเสาร์-อาทิตย์ เเละวันหยุดนักขัตฤกษ์

ระเบียบการให้บริการ 

1.  แต่งกายด้วยชุดกีฬา และรองเท้ากีฬาเท้านั้น

2. ห้ามสูบบุหรี่บริเวณสนาม

3. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาในสนาม

4. ห้ามทิ้งขยะบริเวณสนาม เเละรักษาความสะอาด

5. ห้ามนำเเอลกอฮอล์หรือสิ่งเสพติดเข้ามาในสนามโดยเด็ดขาด

6. ห้ามพกพาอาวุธหรือวัตถุอันตรายเข้าในสนามโดยเด็ดขาด


ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูเเลสนาม

 

นายสรัญรัฐ มนุญญานนท์
เบอร์โทร : 0-7547-6568
E-mail : msaranra@wu.ac.th

สนามไดร์ฟกอล์ฟ

ข้อมูลสนาม

สนามไดร์ฟกอล์ฟประกอบด้วย

  • สนามไดร์ฟมี 18 ช่อง
  • สนามชิพ พัตต์ 1 กรีน

ช่วงเวลา เปิด-ปิด ให้บริการ

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 16.00 - 19.00 น.

หยุด วันเสาร์-อาทิตย์ เเละวันหยุดนักขัตฤกษ์

ระเบียบการให้บริการ

1. แต่งกายด้วยชุดกีฬา และรองเท้ากีฬาเท่านั้น

2. บุคคลภายนอกเก็บค่าบริการถาดละ 20 บาท


ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูเเลสนาม

 

นายสมพร สงวนทอง

โทรศัพท์ : 0-7547-6566 

E-mail : sasompor@wu.ac.th

สระว่ายน้ำ

ข้อมูลสระว่ายน้ำ

  • สระเล็ก (กว้าง 12 ยาว 25 เมตร) มีความลึก ระดับ 0.07 เมตร 0.05 เมตรและลึกสุดอยู่ที่ 1.50 เมตร
  • สระใหญ่ เป็นสระว่ายน้ำ ที่ใช้ในการแข่งขันมาตรฐานมีความยาว 50.02 เมตร กว้าง 25 เมตร ลึก 2.00 เมตรตลอด

ช่วงเวลา เปิด-ปิด ให้บริการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. – 20.30 น.

หยุด วันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ระเบียบการใช้บริการ
1.. ต้องแต่งกายด้วยชุดว่ายน้ำ หมวกและแว่นตาเท่านั้น
2. ลงชื่อในแบบบันทึกผู้ใช้บริการและเสียค่าบริการ
3. เจ้าหน้าที่ของโครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพสามารถตักเตือน และตัดสิทธิ์การเข้าใช้บริการได้หากผู้เข้าใช้บริการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด


ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูเเลสนาม

นางสาว​วาสนา​ สีจันดี
เบอร์​โทรศัพท์​ 0998270426
​vassana.se@wu.ac.th

สนามกีฬากลาง

สนามกีฬากลาง

ช่วงเวลา เปิด-ปิด ให้บริการ

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 15.00-21.00 น.

หยุด วันเสาร์-อาทิตย์ เเละวันหยุดนักขัตฤกษ์

ระเบียบการให้บริการ

1. ห้ามสูบบุหรี่บริเวณสนาม

2. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาในสนาม

3. ห้ามทิ้งขยะบริเวณสนาม เเละรักษาความสะอาด

4. ห้ามนำเเอลกอฮอล์หรือสิ่งเสพติดเข้ามาในสนามโดยเด็ดขาด

5. ห้ามพกพาอาวุธหรือวัตถุอันตรายเข้าในสนามโดยเด็ดขาด


ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูเเลสนาม

นายสุธรรม​ รอบคอบ
เบอร์​โทร​ 098-6901060
sutum4508@gmail.com​

สนามบาสเกตบอล

ข้อมูลสนาม

สนามบาสเกตบอล 1 สนาม กว้าง 15 x ยาว 28 เมตร

ช่วงเวลา เปิด-ปิด ให้บริการ

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 15.00 - 21.00 น.

หยุด วันเสาร์-อาทิตย์ เเละวันหยุดนักขัตฤกษ์

ระเบียบการให้บริการ

1. ห้ามสูบบุหรี่บริเวณสนาม

2. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาในสนาม

3. ห้ามทิ้งขยะบริเวณสนาม เเละรักษาความสะอาด

4. ห้ามนำเเอลกอฮอล์หรือสิ่งเสพติดเข้ามาในสนามโดยเด็ดขาด

5. ห้ามพกพาอาวุธหรือวัตถุอันตรายเข้าในสนามโดยเด็ดขาด


ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูเเลสนาม

 

น.ส.โสรายา อาลิแอ 
เบอร์โทร : 062-235-4655
Email : sorayamayaliair@gmail.com

สนามวอลเลย์บอล

ข้อมูลสนาม

สนามวอลเลย์บอล 1 สนาม สนามแข่งขันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 18 x 9 เมตร 

 

ช่วงเวลา เปิด-ปิด ให้บริการ

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 15.00 - 21.00 น.

หยุด วันเสาร์-อาทิตย์ เเละวันหยุดนักขัตฤกษ์

ระเบียบการให้บริการ

1. ห้ามสูบบุหรี่บริเวณสนาม

2. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาในสนาม

3. ห้ามทิ้งขยะบริเวณสนาม เเละรักษาความสะอาด

4. ห้ามนำเเอลกอฮอล์หรือสิ่งเสพติดเข้ามาในสนามโดยเด็ดขาด

5. ห้ามพกพาอาวุธหรือวัตถุอันตรายเข้าในสนามโดยเด็ดขาด


ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูเเลสนาม

 

 

น.ส.โสรายา อาลิแอ 
เบอร์โทร : 062-235-4655
Email : sorayamayaliair@gmail.com

สนามตะกร้อ

สนามตะกร้อ

สนามเทเบิลเทนนิส

สนามเทเบิลเทนนิส

อาคารพลศึกษา

ข้อมูลอาคารพลศึกษา

1. สนามฟุตซอล จำนวน 1 สนาม

2. สนามบาสเก็ตบอล จำนวน 1 สนาม

3. สนามตะกร้อ จำนวน 2 สนาม

4. ห้องทดสอบสมรรถภาพทางกาย 1 ห้อง

5. สนามปันจักสิลัต จำนวน 1 สนาม

6. สนามฟุตบอลหน้าอาคารพลศึกษา จำนวน 1 สนาม

ช่วงเวลา เปิด-ปิด ให้บริการ

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 15.00 - 21.00 น.

หยุด วันเสาร์-อาทิตย์ เเละวันหยุดนักขัตฤกษ์

ระเบียบการให้บริการ

1. ห้ามสูบบุหรี่บริเวณสนาม

2. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาในสนาม

3. ห้ามทิ้งขยะบริเวณสนาม เเละรักษาความสะอาด

4. ห้ามนำเเอลกอฮอล์หรือสิ่งเสพติดเข้ามาในสนามโดยเด็ดขาด

5. ห้ามพกพาอาวุธหรือวัตถุอันตรายเข้าในสนามโดยเด็ดขาด


ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูเเลสนาม

 

น.ส.โสรายา อาลิแอ 
เบอร์โทร : 062-235-4655
Email : sorayamayaliair@gmail.com

ห้องลีลาศ/โยคะ

ห้องลีลาศ/โยคะ

ห้องฟิตเนส

ช่วงเวลา เปิด-ปิด ให้บริการ

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 15.00-21.00 น.

หยุด วันเสาร์-อาทิตย์ เเละวันหยุดนักขัตฤกษ์

ระเบียบการให้บริการ

1.ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยและเหมาะสมกับการออกกำลังกาย

2.ต้องสวมใส่รองเท้ากีฬาทุกครั้งที่เข้าใช้บริการ

3.ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีเข้าใช้บริการ

4.ห้ามนำอาหาร และเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้องออกกำลังกาย

5.ห้ามสูบบุหรี่ภายในห้องออกกำลังกาย

6.กรุณาอย่าเสียงดังรบกวนผู้อื่น และห้ามทำแผ่นเหล็กตกหลน

7.ห้ามถอดเสื่อผ้าปละรองเท้าขณะออกกำลังกาย

8.ห้ามเสพสารเสพติดและดื่มแอลกอฮอล์ในห้องออกกำลังกาย

9.ห้ามนำเป้และกระเป๋าเข้ามาวางในห้องออกกำลังกาย

10.ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ หากฝ่าฝืนและเกิดอุบัติเหตุทางสถานออกกำลังกายจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

11.ห้ามใช้น้ำมันนวดทุกชนิดในห้องออกกำลังกาย

12.ต้องเช็ดเหงื่อที่เปื้อนเครื่องออกกำลังกายทุกครั้ง หลังจากเล่นเสร็จ

13.กรุณาเก็บอุปกรณ์ เช่น ดัมเบล แผ่นน้ำหนักเข้าที่เดิมทุกครั้ง หลังจากเล่นเสร็จ

14.เมื่อใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายเสร็จแล้ว กรุณาเปิดโอกาสให้สมาชิกท่านอื่น เข้ามาใช้อุปกรณ์ได้ต่อไป


ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูเเลสนาม

คุณยุทธชัย ฮารีบิน

เบอร์โทร : 081-5351319

ห้องศิลปป้องกันตัวและการต่อสู้

ห้องศิลปป้องกันตัวและการต่อสู้

ห้องเรียน

ห้องเรียน 

ห้องประชุม

ห้องประชุม 

สนามเปตอง

ข้อมูลสนาม

 

ช่วงเวลา เปิด-ปิด ให้บริการ

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 16.30 - 20.30 น.

หยุด วันเสาร์-อาทิตย์ เเละวันหยุดนักขัตฤกษ์

ระเบียบการให้บริการ

1. ห้ามสูบบุหรี่บริเวณสนาม

2. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาในสนาม

3. ห้ามทิ้งขยะบริเวณสนาม เเละรักษาความสะอาด

4. ห้ามนำเเอลกอฮอล์หรือสิ่งเสพติดเข้ามาในสนามโดยเด็ดขาด

5. ห้ามพกพาอาวุธหรือวัตถุอันตรายเข้าในสนามโดยเด็ดขาด


ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูเเลสนาม

งานทดสอบสมรรถภาพทางกาย

งานทดสอบสมรรถภาพทางกาย